Search again

Found: 255  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กฎหมายคุ้มครองเด็กถูกกระทำทารุณกรรมจากผู้ปกครอง : รายงานวิจัย = Legal protection of child abuse / วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล.
Author
วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
Call Number
362.76 ว386ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กระบวนการทางความคิดเชิงอนุรักษ์ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีของการผลิตรายการโทรทัศน์ "ประกายทักษะ" / สุทิติ ขัตติยะ ผู้วิจัย.
Author
สุทิติ ขัตติยะ.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิชาการ ส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2545.
Call Number
384.5532 ส778ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กระบวนการและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้มีอายุสูงกว่า 16 ปี : รายงานการวิจัย / ศิริพรรณ ชุมนุม.
Author
ศิริพรรณ ชุมนุม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
374.941 ศ464ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันตกของประเทศไทย : รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) = The strategies of agricultural extension on self-sufficient economic philosop...
Author
สิน พันธุ์พินิจ.
Published
นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
Call Number
630.715 ส724ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การก่อการร้ายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการจี้เครื่องบินพาณิชย์ในประเทศไทย : รายงานวิจัย / โดย ศรุติ สกุลรัตน์.
Author
ศรุติ สกุลรัตน์.
Published
ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2545?]
Call Number
303.625 ศ282ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรบางชนิดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ชะเอมไทย และหนุมานประสานกาย : งานวิจัย = In vitro propagation of some medicinal plants : Albizzia myriophylla and Scheffera leucantha / โดย ...
Author
เยาวพา จิระเกียรติกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
Call Number
574.0724 ย543ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การควบคุมการทดลองปรากฏการณ์ขนส่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ : รายงานวิจัย =The controlling transport phenomena esperiment by Micr[o]controller / โดย มนู เฟื่องฟุ้ง และทวี ฉิมอ้อย.
Author
มนู เฟื่องฟุ้ง.
Published
[ปทุมธานี] : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2545?]
Call Number
537.62 ม174ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
การค้นหาความเสี่ยงของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา : รายงานการวิจัย = Risk identification of outpatient dispensing service at Burapha Universitys Hospital / จงจิตร อริยประยูร.
Author
จงจิตร อริยประยูร.
Published
ชลบุรี : ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
Call Number
362.1782 จ118ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การค้าปลีกของไทย : ผลกระทบของการแข่งขันจากผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ : รายงานการวิจัย = The retail business in Thailand : impact of the large scale multinational corporation retailers / ...
Author
นิพนธ์ พัวพงศกร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
Call Number
381.1 น616ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจัดการระบบยาในชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ : รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / [คณะผู้วิจัย ปัญญาวัฒน์ สันติเวส ... [และคนอื่น ๆ]].
Published
นครสวรรค์ : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ, 2545.
Call Number
615.1 ก446
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจัดลำดับอายุภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย : รายงานวิจัย = A late prehistoric and early historic ceramic chronology for the central pla...
Author
สว่าง เลิศฤทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
Call Number
738.09593 ส419ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจำแนกสายพันธุ์เฉพาะและเสาะหายีนบ่งบอกการต้านปฏิชีวนะของเชื้อวัณโรค : รายงานฉบับสมบูรณ์ / วาสนา สุขุมศิริชาติ.
Author
วาสนา สุขุมศิริชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.
Call Number
616.995 ว491ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles