Search again

Found: 98  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดปริมาณสารปนเปื้อนในแก๊สไฮโดรเจน = Quality improvement process to reduce contamination in hydrogen gas / ญาณาธร แสนโคตร, อนิสรา สุขวงกฏ.
Author
ญาณาธร แสนโคตร.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ญ211ก 2559
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การกำจัดโทลูอีนด้วยปฎิกิริยาโฟโตคะตาไลติคของไททาเนียมไดออกไซด์ผสมทังสเตนไตรออกไซด์บนตัวรองรับจากเส้นใยไหม = Fabrication of Tio2/WO3 on silk fibroin for toluene photocatalytic degradaton / ณัฐวุฒิ ภูกิ...
Author
ณัฐวุฒิ ภูกิ่งนา.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ณ361ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การคัดเลือกและศึกษาจุลินทรีย์ที่ผลิตสารพรีไบโอติกในรูปของลีแวนจากถั่วเหลืองหมัก = Isolation and characterization of prebiotic (levan)-producing microbial from fermented soybean / ณัฐพงค์ ทาคำ, นภาภรณ์...
Author
ณัฐพงค์ ทาคำ.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ณ339ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การจำลองของเซลล์อิเล็กโทรไลซิสที่มีเชื้อเพลิงช่วยชนิดออกไซด์แข็งโดยมีการอิเล็กโทรไลต์ร่วมกันระหว่างน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ = Simulation of fuel-assisted solid oxide electrolysis cell for co-electrolysi...
Author
เพ็ญรัศม์ รัศมีดารา.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng พ895ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การจำลองและพัฒนากระบวนการผลิตแก๊สสังเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์ = Simulation and improvement of syngas producction process for dimethyl ether synthesis / จันทิมา สุวรรณรัตน์, จิราพร ชูหนู.
Author
จันทิมา สุวรรณรัตน์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng จ285ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การดูดซับสีย้อมคองโกเรดด้วยเม็ดไคโตซาน = Adsorption of congo red using chitosan beads / กัญญารัตน์ อ่วมชม, ปิยลักษณ์ ศึกสงคราม.
Author
กัญญารัตน์ อ่วมชม.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ก384ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การตกผลึกสตรูไวท์ของน้ำเสียและตะกอนที่ผ่านการบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนจากฟาร์มสุกรและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร = Production of struvite fertilizer form pig farm wastewater and agricultural industry wastewate...
Author
พลอยไพลิน นำภา.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng พ451กต
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การบริหารการสั่งซื้อวัสดุคงคลังประเภทวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัทผลิตพาเลทไม้ = Management of raw materials inventory orderpoint for a case study of pallets manufacturer / ไชยวัฒน์ ทรงศักดิ์ศรี, ธีระวัฒน...
Author
ไชยวัฒน์ ทรงศักดิ์ศรี.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ช912ก 2558
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการล้างหมึกพิมพ์ในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษด้วยวิธีการโคแอกกูเลชัน-ฟล็อกคูเลชันกับวิธีการดูดติดผิว = Wastewater treatment from washed-ink waste process in pulp industry by coag...
Author
ธนวัฒน์ มานะธำรงศักดิ์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ธ155ก
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาเครื่องเข้าเล่มหนังสือแบบสันกาวร้อน = An application of quality function deployment in designing and development of conceptual design for ...
Author
พงษ์ธนรรถ ควรสวัสดิ์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng พ156ก 2558
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้นตรงในการจัดตารางสอน = Application of linear programming for class scheduling / เอกภพ กองแสงศรี, สุเนตรา พลเดชา, ณัตพล แก้วฉ่ำ.
Author
เอกภพ กองแสงศรี.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng อ879ก 2558
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาที่มุ่งเน้นความเชื่อถือได้เป็นสำคัญในผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก = Application of reliability centered maintenance to a small power producer / สายลม อินเต้, นิภาภรณ์ สีแสด, กรรณิการ...
Author
สายลม อินเต้.
Published
[ชลบุรี] : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ส661ก 2558
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและหลักการวิศวกรรมย้อนรอยในการสร้างเครื่องตั้งลูกกอล์ฟระบบกลไก = Application of quality function deployment technique and reverse engineering for golf bal...
Author
ชาญณรงค์ ทองดาษ.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
Call Number
Eng ช489ก 2558
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การประเมินภาระทางการยศาสตร์ในกระบวนการผลิตรถแทรกเตอร์ = An assessment of workload in a tractor production line / กมลชนก อ่อนอาจ, กณิฐา นุชคุ้ม.
Author
กมลชนก อ่อนอาจ.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ก136กร 2558
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การประเมินโครงการสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี / ณัฐพล จันทร์เนตร์, อาคมณ์ พันธุ์สง่า.
Author
ณัฐพล จันทร์เนตร์.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ณ342ก 2560
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles