Search again

Found: 126  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การกำจัดโทลูอีนด้วยปฎิกิริยาโฟโตคะตาไลติคของไททาเนียมไดออกไซด์ผสมทังสเตนไตรออกไซด์บนตัวรองรับจากเส้นใยไหม = Fabrication of Tio2/WO3 on silk fibroin for toluene photocatalytic degradaton / ณัฐวุฒิ ภูกิ...
Author
ณัฐวุฒิ ภูกิ่งนา.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ณ361ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การคัดเลือกและศึกษาจุลินทรีย์ที่ผลิตสารพรีไบโอติกในรูปของลีแวนจากถั่วเหลืองหมัก = Isolation and characterization of prebiotic (levan)-producing microbial from fermented soybean / ณัฐพงค์ ทาคำ, นภาภรณ์...
Author
ณัฐพงค์ ทาคำ.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ณ339ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจัดการความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดหาในห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ = Risk management of procurement in supply chain : case study of manufaturer automotive parts / ศรินทิพย์ ห่อโอ...
Author
ศรินทิพย์ ห่อโอทิพย์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ศ174ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจัดตารางการใช้ห้องเรียนด้วยกำหนดการเชิงเส้นตรง = Classrooms allocation using linear programming / พรพรรณ เหลืองนาวา, ทสพร พรวัฒนะกิจ, รสสุคนธ์ นิยมสุข.
Author
พรพรรณ เหลืองนาวา.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2559.
Call Number
Eng พ247ก 2559
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจัดระบบการสลับใช้งานอุปกรณ์หลักกับสำรองในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก = Master and spare equipment switching system in a plastic industry / หิรัญ สุขีชิต, อรทัย การบุญ, อรพินท์ น้อยพรม.
Author
หิรัญ สุขีชิต.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ห566ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจัดสมดุลสายการประกอบ : กรณีศึกษาสายการประกอบผลิตภัณฑ์เตาอบไมโครเวฟ = A production line balancing : case study of microwave production line / สิริวดี เจติย์ภัทรนาท, อมรฤทธิ์ รอดสุข.
Author
สิริวดี เจติย์ภัทรนาท.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ส731ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจำลองของเซลล์อิเล็กโทรไลซิสที่มีเชื้อเพลิงช่วยชนิดออกไซด์แข็งโดยมีการอิเล็กโทรไลต์ร่วมกันระหว่างน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ = Simulation of fuel-assisted solid oxide electrolysis cell for co-electrolysi...
Author
เพ็ญรัศม์ รัศมีดารา.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng พ895ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจำลองและพัฒนากระบวนการผลิตแก๊สสังเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์ = Simulation and improvement of syngas producction process for dimethyl ether synthesis / จันทิมา สุวรรณรัตน์, จิราพร ชูหนู.
Author
จันทิมา สุวรรณรัตน์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng จ285ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การดูดซับสีย้อมคองโกเรดด้วยเม็ดไคโตซาน = Adsorption of congo red using chitosan beads / กัญญารัตน์ อ่วมชม, ปิยลักษณ์ ศึกสงคราม.
Author
กัญญารัตน์ อ่วมชม.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ก384ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การตกผลึกสตรูไวท์ของน้ำเสียและตะกอนที่ผ่านการบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนจากฟาร์มสุกรและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร = Production of struvite fertilizer form pig farm wastewater and agricultural industry wastewate...
Author
พลอยไพลิน นำภา.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng พ451กต
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การบริหารการสั่งซื้อวัสดุคงคลังประเภทวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัทผลิตพาเลทไม้ = Management of raw materials inventory orderpoint for a case study of pallets manufacturer / ไชยวัฒน์ ทรงศักดิ์ศรี, ธีระวัฒน...
Author
ไชยวัฒน์ ทรงศักดิ์ศรี.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ช912ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการล้างหมึกพิมพ์ในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษด้วยวิธีการโคแอกกูเลชัน-ฟล็อกคูเลชันกับวิธีการดูดติดผิว = Wastewater treatment from washed-ink waste process in pulp industry by coag...
Author
ธนวัฒน์ มานะธำรงศักดิ์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ธ155ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles