Search again

Found: 121  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การกำจัดโทลูอีนด้วยปฎิกิริยาโฟโตคะตาไลติคของไททาเนียมไดออกไซด์ผสมทังสเตนไตรออกไซด์บนตัวรองรับจากเส้นใยไหม = Fabrication of Tio2/WO3 on silk fibroin for toluene photocatalytic degradaton / ณัฐวุฒิ ภูกิ...
Author
ณัฐวุฒิ ภูกิ่งนา.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ณ361ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การคัดเลือกและศึกษาจุลินทรีย์ที่ผลิตสารพรีไบโอติกในรูปของลีแวนจากถั่วเหลืองหมัก = Isolation and characterization of prebiotic (levan)-producing microbial from fermented soybean / ณัฐพงค์ ทาคำ, นภาภรณ์...
Author
ณัฐพงค์ ทาคำ.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ณ339ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจัดตารางการใช้ห้องเรียนด้วยกำหนดการเชิงเส้นตรง = Classrooms allocation using linear programming / พรพรรณ เหลืองนาวา, ทสพร พรวัฒนะกิจ, รสสุคนธ์ นิยมสุข.
Author
พรพรรณ เหลืองนาวา.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2559.
Call Number
Eng พ247ก 2559
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจัดสมดุลสายการประกอบโครงสร้างชิ้นส่วนรถยนต์หลายรุ่นภายใต้ข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และพื้นที่การทำงาน = Assembly line balancing for automotive body closure under equipment and areas of work restriction / ...
Author
ศรัณยู อุดมยิ่ง.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ศ162ก 2559
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจำลองของเซลล์อิเล็กโทรไลซิสที่มีเชื้อเพลิงช่วยชนิดออกไซด์แข็งโดยมีการอิเล็กโทรไลต์ร่วมกันระหว่างน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ = Simulation of fuel-assisted solid oxide electrolysis cell for co-electrolysi...
Author
เพ็ญรัศม์ รัศมีดารา.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng พ895ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจำลองและพัฒนากระบวนการผลิตแก๊สสังเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์ = Simulation and improvement of syngas producction process for dimethyl ether synthesis / จันทิมา สุวรรณรัตน์, จิราพร ชูหนู.
Author
จันทิมา สุวรรณรัตน์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng จ285ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การดูดซับสีย้อมคองโกเรดด้วยเม็ดไคโตซาน = Adsorption of congo red using chitosan beads / กัญญารัตน์ อ่วมชม, ปิยลักษณ์ ศึกสงคราม.
Author
กัญญารัตน์ อ่วมชม.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ก384ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การตกผลึกสตรูไวท์ของน้ำเสียและตะกอนที่ผ่านการบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนจากฟาร์มสุกรและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร = Production of struvite fertilizer form pig farm wastewater and agricultural industry wastewate...
Author
พลอยไพลิน นำภา.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng พ451กต
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการล้างหมึกพิมพ์ในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษด้วยวิธีการโคแอกกูเลชัน-ฟล็อกคูเลชันกับวิธีการดูดติดผิว = Wastewater treatment from washed-ink waste process in pulp industry by coag...
Author
ธนวัฒน์ มานะธำรงศักดิ์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ธ155ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประดิษฐ์รองเท้ากันลื่นตามหลักการยุทธศาสตร์เพื่อผู้สูงอายุ = Invention of the ergonomic shoes for preventing from being slippery in older adult / โกลัญญา กิจตรณะ, สิรีธร สุขสงคราม, พริสซิลล่า โยฮานน...
Author
โกลัญญา กิจตรณะ.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ก945ก 2559
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประยุกต์เทคนิคลีนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโครงเบาะรถยนต์ = An application of lean technique for improvement of a car seat structure production process / ธันย์ชนก ตงสกุลรุ่งเรือง, พลเทพ มงคลกาย.
Author
ธันย์ชนก ตงสกุลรุ่งเรือง.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ธ469ก 2559
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประยุกต์แบบจำลองในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลิฟต์ = Application of simulation to improve service eddiciency of elevators / ธนพร ปลีมาศ, สุนิสา ประกอบสุข.
Author
ธนพร ปลีมาศ.
Published
ชลบุรี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
Call Number
Eng ธ151ก 2559
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles