Search again

Found: 100  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การจัดการความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดหาในห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ = Risk management of procurement in supply chain : case study of manufaturer automotive parts / ศรินทิพย์ ห่อโอ...
Author
ศรินทิพย์ ห่อโอทิพย์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ศ174ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจัดระบบการสลับใช้งานอุปกรณ์หลักกับสำรองในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก = Master and spare equipment switching system in a plastic industry / หิรัญ สุขีชิต, อรทัย การบุญ, อรพินท์ น้อยพรม.
Author
หิรัญ สุขีชิต.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ห566ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การจัดสมดุลสายการประกอบ : กรณีศึกษาสายการประกอบผลิตภัณฑ์เตาอบไมโครเวฟ = A production line balancing : case study of microwave production line / สิริวดี เจติย์ภัทรนาท, อมรฤทธิ์ รอดสุข.
Author
สิริวดี เจติย์ภัทรนาท.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ส731ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การตอบสนองทางไฟฟ้าของโพลิยูรีเทน : Electroactive of polyurethane / นารีรัตน์ เข็มเพ็ชร์, ปาจารีย์ โชติสุวรรณ์, เกื้อกูล นุเกตุ.
Author
นารีรัตน์ เข็มเพ็ชร์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
Call Number
Eng น488ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การทดสอบตัวเร่งปฎิกิริยาสองฟังก์ชันเพื่อการผลิตไดเมทิลอีเทอร์ = Testing of bi-functional catalysts for dimethyl ether-DME / นันทิยา จันทรศร, อมรพรรณ สมิทธาพิพัฒน์.
Author
นันทิยา จันทรศร.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
Call Number
Eng น431ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การทำนายกลไกของการเกิดและการโตของผลึกกรดอะมิโนแอลฮิสทิดีนรูปแบบที่ไม่เสถียรโดยวิธีวัดเวลาเหนี่ยวนำ = Determining the nucleation and growth mechanism of the metaseable polymorph of L-histidine by induc...
Author
ณีรนุช พันธ์มาลี.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
Call Number
Eng ณ451ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การบริหารการสั่งซื้อวัสดุคงคลังประเภทวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัทผลิตพาเลทไม้ = Management of raw materials inventory orderpoint for a case study of pallets manufacturer / ไชยวัฒน์ ทรงศักดิ์ศรี, ธีระวัฒน...
Author
ไชยวัฒน์ ทรงศักดิ์ศรี.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ช912ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาเครื่องเข้าเล่มหนังสือแบบสันกาวร้อน = An application of quality function deployment in designing and development of conceptual design for ...
Author
พงษ์ธนรรถ ควรสวัสดิ์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng พ156ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประยุกต์แบบจำลองอุตสาหกรรมในการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง = Application of industrial simulation to improve inventory management / ธนวัฒน์ ชาญอุประการ, ลัญชกร สืบสายเจริญ, ชัชวิน ธรรมวงศ์.
Author
ธนวัฒน์ ชาญอุประการ.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
Call Number
Eng ธ155ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้นตรงในการจัดตารางสอน = Application of linear programming for class scheduling / เอกภพ กองแสงศรี, สุเนตรา พลเดชา, ณัตพล แก้วฉ่ำ.
Author
เอกภพ กองแสงศรี.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng อ879ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาที่มุ่งเน้นความเชื่อถือได้เป็นสำคัญในผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก = Application of reliability centered maintenance to a small power producer / สายลม อินเต้, นิภาภรณ์ สีแสด, กรรณิการ...
Author
สายลม อินเต้.
Published
[ชลบุรี] : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ส661ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและหลักการวิศวกรรมย้อนรอยในการสร้างเครื่องตั้งลูกกอล์ฟระบบกลไก = Application of quality function deployment technique and reverse engineering for golf bal...
Author
ชาญณรงค์ ทองดาษ.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
Call Number
Eng ช489ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การประเมินภาระทางการยศาสตร์ในกระบวนการผลิตรถแทรกเตอร์ = An assessment of workload in a tractor production line / กมลชนก อ่อนอาจ, กณิฐา นุชคุ้ม.
Author
กมลชนก อ่อนอาจ.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
Call Number
Eng ก136กร 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การปรับปรุงกระบวนการซ่อมบำรุงบรรจุภัณฑ์ของเครื่องยนต์รถกระบะ = Maintenace process improvement of pick-up truck engine export module / กฤษณะ เทพณรงค์, ศรัณย์ พงษ์ขันธ์, ศานติ วิลัยพัฒน์.
Author
กฤษณะ เทพณรงค์.
Published
[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
Call Number
Eng ก281ก 2558
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles