Search again

Found: 17  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินโครงการสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี / ณัฐพล จันทร์เนตร์, อาคมณ์ พันธุ์สง่า.
Author
ณัฐพล จันทร์เนตร์.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ณ342ก 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรในครัวสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี / กนกวรรณ นุ่มดี, วรินทร เชิดชูธีรกุล.
Author
กนกวรรณ นุ่มดี.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ก125ก 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวกายของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี / อัญชนา ธิกุลวงษ์, เกวลิน สอดศรี.
Author
อัญชนา ธิกุลวงษ์.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed อ524ก 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดชลบุรี / ธมน ประสาทพันธุ์, ลักษิกา จันทนาลักษณ์.
Author
ธมน ประสาทพันธุ์.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ธ291ก 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
การศึกษาความสัมพันธ์ของทฤษฎีมูลเหตุของการเกิดโรคกับอาการปวดหลังในผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี / สุธิมา ศรีจันทร์, พรสวรรค์ หมอยา.
Author
สุธิมา ศรีจันทร์.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ส785ก 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของแพทย์แผนไทยระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด / พงศกร แสงพันธุ์ตา, บรรณารักษ์ บุญปลีก.
Author
พงศกร แสงพันธุ์ตา.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed พ112ก 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
การศึกษาประสิทธิผลของท่าฤาษีตัดตนในการลดอาการปวดหลังส่วนล่างในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 และ 3 / จิราภา ทองพึ่งสุข, สลักจิต คำคง, สุดารัตน์ จำเริญเนาว์.
Author
จิราภา ทองพึ่งสุข.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed จ536ก 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
การศึกษาประสิทธิผลของน้ำมันสุวคนธ์ปรับธาตุ (น้ำมันปถวีธาตุ) ในผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หรือ 5 หลัง / กายแก้ว คชเดช, ภัชรินทร์ กลั่นคูวัฒน์.
Author
กายแก้ว คชเดช.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ก435ก 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของปูนแดงและปูนแดงผสมสารสกัดรากหางไหลในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย / ฐิติภา ยิ่งยง, นุชนารถ ภูผา.
Author
ฐิติภา ยิ่งยง.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ฐ342ก 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
ความสัมพันธ์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี / พรภวิษย์ ชาลีวรรณ์, จตุพักตร์ เพชรจตุภัทร.
Author
พรภวิษย์ ชาลีวรรณ์.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed พ253ค 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา / ภาสุรัตน์ เจียมสายใจ, อัญชณา บุญจันทร์.
Author
ภาสุรัตน์ เจียมสายใจ.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ภ515ค 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลเหตุของการเกิดโรคกับโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี / อนุตตรีย์ ทองนพ, ปพิชญา กองนอก.
Author
อนุตตรีย์ ทองนพ.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed อ189ค 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยของหญิงหลังคลอด / กุสุมา ศิลาขาว, สาวิตรี สร้อยระย้า.
Author
กุสุมา ศิลาขาว.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ก732ค 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
ประสิทธิผลของการเก็บความร้อนในลูกประคบข้าวสารและทราย / พัชรภรณ์ ถาวรสิน, รุ่งนภา บุญมา.
Author
พัชรภรณ์ ถาวรสิน.
Published
ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed พ516ป 2560
Location
BUU Library
BangSaen

image
ผลทันทีของการบริหารร่างกายด้วยฤาษีคัดตนลดความตึงตัวที่มีต่อกล้ามเนื้อบ่าในนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี / เรขา เสือจอย, วชิราภรณ์ ไชยราช.
Author
เรขา เสือจอย.
Published
ชลบุรี : วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
Thaimed ร753ผ 2560
Location
BUU Library
BangSaen

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles