Search again

Found: 12  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน / เขียน : AJALT Association for Japanese-Language Teaching ; แปล : ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ.
Author
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ,
Published
กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2562.
Call Number
495.611 ห499
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ : รายงานการวิจัย = Process of incubation of Thai teacher'' characteristics in the decade of t...
Author
วิไลลักษณ์ ลังกา.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
Call Number
378.17 ว734ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การสำรวจและวิพากษ์ทฤษฎีทางการตลาดและการปฏิบัติขั้นสูง A survey of critical issues in advanced marketing theory and practice / เยาวภา ปฐมศิริกุล.
Author
เยาวภา ปฐมศิริกุล.
Published
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย, 2562.
Call Number
CDM5944
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image

image

image
ประวัติศาสตร์ การถ่ายภาพ เรื่องราวของการถ่ายภาพ ตั้งแต่ยุคก่อนการถ่ายภาพ ถึงการถ่ายภาพร่วมสมัย / โดย อัษฎา โปราณานนท์.
Author
อัษฎา โปราณานนท์.
Published
เชียงใหม่ : สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.
Call Number
CDM5916
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รวมเล่มบทคัดย่อการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา = Abstract Phayao Research Conference 8 / จัดทำโดย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพกา...
Author
การประชุมวิชาการ"พะเยาวิจัย"
Published
พะเยา : กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2562.
Call Number
001.4 ก482ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา...
Author
กรมประชาสัมพันธ์. ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
Call Number
CDM5947
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดองค์ประกอบ Function Base ของกรมประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดที่ 1 โดย ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบ...
Author
กรมประชาสัมพันธ์. ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562.
Call Number
CDM5949
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานการวิจัย และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพัน...
Author
กรมประชาสัมพันธ์. ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.
Call Number
CDM5945
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2562 ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.
Call Number
CDM5946
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์.
Author
กรมประชาสัมพันธ์. ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ, 2562.
Call Number
CDM5948
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles