Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี / คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560.
Call Number
923.1593 จร688
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย / คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560.
Call Number
923.1593 จค688
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ : ราชอาณาจักรกัมพูชา / จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา [หัวหน้าคณะผู้วิจัย].
Author
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2560?].
Call Number
658.5 จ246คก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา [หัวหน้าคณะผู้วิจัย].
Author
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
658.5 จ246คล
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา [หัวหน้าคณะผู้วิจัย].
Author
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
658.5 จ246คว
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา / จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา [หัวหน้าคณะผู้วิจัย].
Author
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
658.5 จ246คพ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คู่มือวิทยากรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน / โดย สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล และคณะ.
Author
สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล.
Published
กรุงเทพฯ : กองบัญชาการศึกษา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2560.
Call Number
363.1065 ค695
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ถนนทุกสายมุ่งสู่ประชาชน / พิมลศักดิ์ สุวรรณทัต.
Author
พิมลศักดิ์ สุวรรณทัต.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2560.
Call Number
923.1593 พ728ถ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 4 / โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทร...
Author
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
Published
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560. +
Call Number
362.4 ก525ป 2560
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
พระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม / กระทรวงคมนาคม.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
Call Number
923.1593 ภ671พ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
พลังแผ่นดิน / จัดทำโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560.
Call Number
923.1593 พล453
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
มหานิบาตชาดกทศชาติฉะบับชินวร / พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธ ทรงแปล.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560.
Call Number
294.382325 ม192
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ราชสรีรานุสรณีย์ / บรรณาธิการ พระณัฐ จิรวิชฺโช และ พระมหาสิริชัย สุขญาโณ.
Author
พระณัฐ จิรวิชฺโช,
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
Call Number
923.1593 ร429
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายงานการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช / ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
Published
สงขลา : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
Call Number
333.95 ร451 2560
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles