Search again

Found: 8  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ... คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน.
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน, 2560-.
Call Number
CDM5857
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
ตำราการเมืองท้องถิ่นไทย Thai local politics.
Published
ชลบุรี : โครงการผลิตผลงานทางวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
CDM5841
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
รวมรายงานการพิจารณาศึกษาคณะกรรกมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (9 ตุลาคม 2557 -30 กันยายน 2560) ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2560].
Call Number
CDM5820
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image

image

image
รายงานประจำปี ... สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน.
Author
สำนักงานประกันสังคม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2560-.
Call Number
CDM5902
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา ปี 2546-2560
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, 2560.
Call Number
CDM5742
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี ....
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2560-.
Call Number
CDM5834
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles